pl
plende

czytaj więcej

Regulamin

I. REZERWACJA

1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty - w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
2. REZERWACJA NA ZAPYTANIE - w przypadku braku dostępności miejsca noclegowego online może być zaoferowana Rezerwacja Na Zapytanie. Potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane e-mailem.

II. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
2. W przypadku anulowania rezerwacji wniesiona przedpłata nie podlega zwrotowi.
3. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji, co zgodnie z ust. II pkt. 2 nie oznacza zwrotu wniesionej przedpłaty.
4. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NOCLEGOWEJ

1. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia obejmujący pokoje, jak również pomieszczenia kuchni, łazienek oraz korytarzy.

2. Konsekwencją nieprzestrzegania zakazu palenie przez osoby dokunujące rezerwacji lub gościa hostelu , jest obowiązek poniesienia kosztów związanych z ozonowaniem pomieszczeń, w których złamano zakaz. Jednorazowy koszt ozonowania wynosi 1000 zł netto od pomieszczenia w którym złamano zakaz.

3. W związku ze złamaniem zakazu palenia przez osoby wymienione w pkt. 2, obiekt obciąża osobe rezerwującą kosztami wskazanymi w pkt.2. 

4. Na terenie wszystkich obiektów obowiązuje cisza nocna w godzinach pomiedzy 22.00 a 6.00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej przez osobe rezerwującego oraz gościa hostelu  może spowodować natychmiastowe usunicie tych osób z terenu obiektu, bez zwrotu kosztów rezerwacji.

5. Pomiedzy godziną 22.00 a 6.00 obowiązuje zakaz przebywania w hostelu osób nie objetych rezerwacją. W przypadku ujawnienia osób  wskazanych w zdaniu pierwszym, osoby te zobowiązane są do zapłacenia kwoty stanowiącej rónowartość całkowitej kwoty rezerwacji obejmujacej dany pokój w którym przebywały. Obiekt może kwotą tą obciążyć również osobe dokonującą rezerwacji w której pokoju ujawniono osoby wskazane w pkt.5.

6. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wszelkich przedmiotów i urzadzeń stanowiących wyposażenie hostelu, wynikajace z niewłaściwego ich użytkowania oraz w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia trwałych elementów mieszkania takich jak podłogi, okna, ściany, drzwi niewynikających z normalnej eksploatacji, obowiązek naprawienia szkody ciąży na osobie dokonującej rezerwacji lub gościa hostelu.

7. Obiekt zastrzega możliwość zaspokojenia swoich roszczeń wynikających z wyrządzonej szkody poprzez obciążenie karty płatniczej lub debetowej osoby rezerwującej w dowolnym czasie. 

IV. USTALENIA KOŃCOWE

Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Recepcją.
Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.